Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Weboldal útján történő internetes kereskedelemhez - új elektromos berendezések, mezőgazdasági gépek, eszközök távollévők között kötött adásvételi szerződéséhez -

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF“) a Késmárk Kisgép Kft. 1158 Budapest Fázis u.2-4 (továbbiakban: „Vállalkozó“), és a Vállalkozó által a www.kesmark.stihl-shop.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal“) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: “Vásárló“) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozó és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek“). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül vagy részben a Weboldal igénybevételével történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Vállalkozó vagy közreműködője által történik.

Az ÁSZF oly módon válik az egyedi szerződés részévé, hogy a Vállalkozó a Weblap felületén a szerződéskötést megelőzően egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül felhívja a Vásárló figyelmétaz ÁSZF-ben meghatározott információk szerződéskötést megelőző megismerésére, valamint tájékoztatja Vásárlót, hogy a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez az ÁSZF tartalmának ismeretében az ÁSZF kifejezett elfogadása szükséges. Az ÁSZF-nek tartalmaznia kell a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben előírt kötelező tájékoztatási elemeket, melyeket a Vállalkozó köteles a Vásárló számára világosan és közérthető módon megfogalmazni az ÁSZF-ben. A fentiek érdekében a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Vásárló a Vállalkozó Weboldalán a szerződési nyilatkozatának megtétele előtt az ÁSZF-et közvetlenül elérje, annak tartalmát változatlan formában és tartalommal tartósan tárolhassa és megjeleníthesse, azaz lehetősége legyen az ÁSZF kinyomtatására, vagy elmentésére saját kommunikációs eszközén.

1. VÁLLALKOZÓ ADATAI

 • Név:Késmárk Kisgép Kft
 • Székhely:1158 Budapest Fázis u.2-4
 • Postacím:1158 Budapest Fázis u.2-4
 • Panaszkezelési cím, elérhetőség:
 • E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Telefonszám:06-1-418-6511
 • Fax:
 • Cégjegyzékszám:01-09-268784
 • Nyilvántartást vezető Cégbíróság:Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • Adószám:10893128-2-42
 • Bankszámlaszám:10400243-02401108-00000000

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. A Vállalkozó Weboldalán történő vásárlás elektronikus úton a Vásárló által leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A megrendelés leadását követően a Vásárló a megrendelést, a Vállalkozó általi teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve visszavonhatja. Erre elektronikus levélben van lehetőség a fent megjelölt e-mail címre történő levélküldés útján.

2.3. A Felek között az adott termék megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Vállalkozó azt iktatja, így a szerződés megkötését követően hozzáférhető lesz.

2.4. A szerződés nyelve magyar.

2.5. A Vállalkozó nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárlásra felkínált termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Weboldalról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tulajdonságait az átvételkor a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Amennyiben a vásárlás előtt a termékkelkapcsolatban a Vásárlónak kérdése merülne fel, a Vállalkozó az 1. pontban megadott elérhetőségein nyitvatartási időben a Vásárló szíves rendelkezésére áll.

3.2. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely összeg - ha nincs külön jelölve - az általános forgalmi adót már tartalmazza. Amennyiben a terméket a Vásárló személyesen, a Vállalkozó üzlethelyiségében veszi át, a vételárhoz további költség nem társul. Ilyen esetben a vételár magában foglalja a termék Vállalkozó általi személyes bemutatását, valamint üzembe helyezését. A termékvételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A vételár változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Vállalkozónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás vételár kerül feltüntetésre a Weboldal felületén - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra -, a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás vételáron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes vételáron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Vállalkozó csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) maradéktalanul kitölti. (Ha az Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.)

3.6. Vállalkozó köteles a Weblap felületén technikai eszközökkel biztosítani, hogy a megrendelés elküldése előtt a Vásárló az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását el tudja végezni.

3.7. A Vállalkozót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mail útján visszaigazolni a Vásárló részére, mely visszaigazolás tartalmazza az Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és átvételi/szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékeket és azok mennyiségét, az egyes termékekhez rendelt vételárat és a fizetendő végösszeget. A Vállalkozó által megküldött visszaigazoló email a Vásárló ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés - a jelen ÁSZF, valamint a megrendelés tartalma szerint - létrejön a Felek között.

4.2. Amennyiben a 4.1. pontban rögzített visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül. Ezen jogszabályok a www.njt.hu oldalról ismerhetők meg teljes terjedelmükben.

5. ÁTVÉTEL, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Vállalkozó - amennyiben szállítási szolgáltatást nem vállal a terméketa visszaigazolásban megjelölt saját székhelyén, vagy üzelthelyiségében adja át a Vásárlónak. A Vállalkozó e-mail útján tájékoztatja a Vásárlót, hogy a terméket milyen időponttól veheti át nyitvatartási időben.

5.2. A termékátvétele során a Vállalkozó részletesen bemutatja a terméketaz Vásárlónak, szóban ismerteti a termék tulajdonságait, használatának módját, valamint a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának feltételeit, mely ismertetést követően Vásárló írásban nyilatkozik arról, hogy a termék átvételekor szakszerű oktatásban részesült, a megvásárolt termékre vonatkozó használati utasítást átvette, és az abban foglalt – illetve az oktatás során elmondott - biztonságtechnikai előírásokat teljeskörűen megismerte, illetve a terméket üzembehelyezett, rendeltetésszerű használatra képes állapotban vette át. A szóbeli kioktatástól függetlenül a Vásárló a termék átvételét követően is jogosult tájékoztatást kérni a Vállalkozótól az 1. pontban megadott bármely elérhetőségén keresztül.

5.3. Személyes átvétel – melyen érteni kell a Vásárló képviselője útján történő átvételt is – esetén a vételárat az Vásárló legkésőbb a termékátvétele során köteles megfizetni. Vásárló jogosult előteljesítésre a Vállalkozó 4.1. pontjában körülírt visszaigazolását követően bármikor.

5.4. A Vásárló köteles az értesítés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül átvenni a megrendelt terméket (átvételi határidő). Az átvételkor a Vásárlónak magával kell hoznia a személyes átvételről szóló értesítést, valamint a személyazonosságának illetve esetleges képviseleti jogának igazolására szolgáló irato(ka)t (pl: személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány). Amennyiben a Vásárló az átvételi határidőn belül nem veszi át az általa megrendelt terméket, úgy a Vállalkozónak jogában áll az átvételre ésszerű póthatáridőt meghatároznia, amelyről tájékoztatja Vásárlót. A póthatáridő eredménytelen letelte után a Vállalkozó fenntartja magának a jogot az adásvételi szerződéstől történő elállásra. Ebben az esetben a termék vételáraa fizetéssel azonos módon visszatérítésre kerül a Vásárló részére.

5.5. Abban az esetben, ha a Vállalkozó lehetővé teszi az adott termék esetében a szállítást, a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Vásárló viseli. A fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Amennyiben a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik Vállalkozóhoz, ezen megrendelések a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozó visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozó összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Vállalkozó a szállítás díja változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

5.6. A Vállalkozó hozzávetőlegesen tudja közölni a szállítási határidőket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Vállalkozónak nem áll módjában vállalni.

5.7. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Vállalkozó az Vásárlónek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.8. Az Vásárló a következő módokon jogosult fizetni:

 • a megrendelés során megadott átvételi helyen készpénzben
 • PayPal rendszerén keresztül bankkártyával, amennyiben ez a szolgáltatás az online üzletben elérhető

6. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlókra vonatkoznak, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:- a terméknek, - több termék eltérő időpontban történő szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, - több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, - ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó jogosulta szerződés megkötésének a napja, valamint a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Fogyasztót a Vállalkozói visszaigazolást megelőzően megilleti az ajánlat visszavonásának joga, amely a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

6.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Vállalkozó részére, vagy elállási jogát személyesena Vállalkozó székhelyén (üzlethelyiségében) nyitvatartási időben szóban is gyakorolhatja, melyet a Felek jegyzőkönyvben rögzítenek.

6.1.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postára adja a Vállalkozónak.

6.1.3. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül a Vállalkozó részére visszajuttatni, kivéve ha a Vállalkozás vállalta, hogy a termékeket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vállalkozó székhelyére kell eljuttatni az eredeti csomagolást megőrző terméket olyan formában, amely a termék épségét szavatolja, használhatóságát, újbóli értékesíthetőségét, értékállóságát nem gátolja illetve csökkenti.

6.1.4. A termék Vállalkozó címére történő visszajuttatásának költsége Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Vállalkozó gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Vállalkozó által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Vállalkozó ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.

6.1.5. A Vállalkozónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.1.6. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Vállalkozó által felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Vállalkozó mindaddig visszatarthatja a jelen pontban körülírt összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve ha a Vállalkozó vállalta, hogy elállás esetén a terméket maga fuvarozza vissza.

6.1.7. A Vállalkozó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.

6.1.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Kötelező jótállás

7.1.1. A Vállalkozót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékeire jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól kizárólag akkor mentesül – kivéve a vásárlástól/üzembehelyezéstől számított 3 munkanapon belüli rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba bejelentését - ha bizonyítja, hogy a hiba a termék fogyasztó részére történő átadását/üzembe helyezését követően következett be.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembehelyezést a Vállalkozó végzi, akkor a Vállalkozó általi üzembehelyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

7.1.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát –a Fogyasztó általi - szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

7.1.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban – választása szerint – díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

7.1.5. Ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ezen kötelezettségeinek megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó– választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.1.6. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.1.7. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni, törekedve arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb tizenöt napot vegyen igénybe.

7.1.8. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

7.1.10. A Fogyasztótazonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

7.1.11. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.1.12. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Fogyasztó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a 11.2. pontban feltüntetettek alapján.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. AVásárló a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztóérvényesíteni már nem tudja. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

8.1.2. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vállalkozó nem vállalta, vagy ezeket megfelelő határidőn belül a jogosult érdekeit kímélve nem tudja ellátni, illetve ezekhez fűződő érdeke a Vásárlónak megszűnt, úgy a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére az Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

8.1.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

8.1.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni a Vállalkotónak. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

8.1.6. A Vásárló közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. Abban az esetben, ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha az a temék természetével összeegyeztethetetlen. Ilyenkor a Fogyasztó kellékszavatossági igény érvényesítésének - a hiba közlésén túl - nincs egyéb feltétele, mint a termék megvásárlását igazoló számla bemutatása. Ebben az esetben a Vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően, a Vásárlónak felróható okból keletkezett, ilyenkor jogosult a Vásárló szavatossági igényét elutasítani. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén viszont a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében gyártónak a termék előállítója vagy forgalmazója minősül.

8.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a gyártótól.. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.2.6. A gyártó, forgalmazó (Vállalkozó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk a lehető legnagyobb gondossággal kerülnek felhelyezésre, azonban ennek ellenére azok pontossága, teljessége nem garantálható, melyre tekintettel aVállalkozó azok tartalmáért – melyeket nem jogszabály ír elő – nem vállal felelősséget. 9.2. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Vállalkozó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Vállalkozók oldalaira vezet. Ezen Vállalkozók adatvédelmi gyakorlatáért és bármely más tevékenységéért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

9.5. A Vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység aVásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozónak. Amennyiben Vállalkozó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

10.1. A Weboldalon található tartalmak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet, szöveget, videót) szerzői jogvédelem alatt állnak, melynek jogosultja/feljogosított használója a. Vállalkozó. .

10.2. A Vállalkozó felhatalmazza Vásárlót, hogy a Weboldalon található tartalmakat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célra felhasználja. A Weboldal bármely szerzői jog alá tartozó tartalmának kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a azonban a Vállalkozó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. 10.3. A Weboldalon található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Vállalkozó 1. pontban írt elérhetőségein terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt (üzletben) a Vállalkozó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó kötelezően egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Vállalkozó a Vásárlóval köteles közölni. A Vállalkozó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozó köteles öt évig megőrizni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Vállalkozó mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Vállalkozó 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek). Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Vásárló személyes vásárlás során a Vállalkozónál, online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A Vállalkozó a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

12.3. A Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.